கிட்டாதாயின் வெட்டென மற

இலக்கை எண்ணு
அகம் உணர்.
செவி திறந்து வை.
கற்றுத் தெளி.
கற்றதை திணி

மனதை இயக்கு.
மயக்கத்தை அடக்கு
முயற்சி செய்
வெற்றி கிட்டாதாயின்
வெட்டன மற
இலக்கை எண்ணு.

           

பிரபலமான இடுகைகள்